DUVI. Diario da Universidade de Vigo
Mércores, 22 de maio do 2013

Segundo os usuarios e usuarias da ORI, ATIC, Alumnado, Contabilidade, PAS e Retribucións

Os servizos da Universidade pasan con nota os procesos de avaliación

Un dos puntos mellor valorados é o trato persoal


A principal fortaleza que os usuarios destacan dos servizos universitarios é a relacionada coas persoas, como o trato, a accesibilidade ou a eficiencia. Este é un dos resultados que se extraen do Plan anual de avaliación da satisfacción que no ano 2012 se aplicou á área de tecnoloxías da información e comunicación, a Oficina de Relacións Internacionais, a sección de información, orientación e promoción do estudantado, o servizo de persoal de administración e servizos, o servizo de retribucións e seguros sociais, o servizo de alumnado e o servizo de contabilidade, orzamentos e tesouraría.

ImageDuvi | Vigo
A principal fortaleza que os usuarios destacan dos servizos universitarios é a relacionada coas persoas, como o trato, a accesibilidade ou a eficiencia. Este é un dos resultados que se extraen do Plan anual de avaliación da satisfacción que no ano 2012 se aplicou á área de tecnoloxías da información e comunicación, a Oficina de Relacións Internacionais, a sección de información, orientación e promoción do estudantado, o servizo de persoal de administración e servizos, o servizo de retribucións e seguros sociais, o servizo de alumnado e o servizo de contabilidade, orzamentos e tesouraría.

A finalidade destes procesos de avaliación é coñecer a opinión dos usuarios e usuarias e en todos estes casos o grao de satisfacción acadado supera o valor medio tanto en media como en porcentaxe de persoas satisfeitas. Nas conclusións do informe destácase a homoxeneidade con respecto ás fortalezas e debilidades detectadas, xa que de xeito xeral a principal fortaleza está relacionada coas persoas dos servizos (trato, accesibilidade,...), e a principal debilidade ten que ver coa falta de transparencia ou visualización da xestión debido a falta de canles adecuados para a comunicación dos resultados.

Coñecer para mellorar

O coñecemento da opinión das persoas usuarias é unha importante ferramenta para coñecer as demandas e expectativas, así como un instrumento de xestión efectivo para introducir plans de mellora concretos. Isto constitúe a principal novidade desta segunda edición do Plan anual dado que a finalidade do plan é a identificación de puntos débiles do sistema e a formulación e planificación de accións de mellora. O primeiro plan anual de avaliación, posto en marcha en 2010, serviu como unha experiencia que agora permite mellorar nesta nova edición, sobre todo no tocante á baixa participación de usuarios e usuarias, ao liderado das propias unidades a avaliar e á necesidade de que a análise de datos incluíra a formulación de accións de mellora.

No tocante aos resultados amosan en xeral un alto grao de satisfacción sobre todo co trato persoal. Caso a caso, os usuarios valoran especialmente diferentes aspectos de cada un dos servizos: na área de tecnoloxías da información e comunicación a eficacia é o elemento mellor valorado; na ORI a linguaxe comprensible; no servizo de alumnado a accesibilidade e o trato; no servizo de contabilidade a eficacia, a claridade e a fiabilidade; en PAS a transparencia e no servizo de retribucións o cumprimento dos prazos.

Un dos retos nesta segunda quenda de avaliación foi a de implicar ao persoal das unidades neste proceso, de tal xeito que asumiran o liderado das actividades, que na edición anterior fora asumido pola Unidade de estudos e programas, xa que se considerou que o mellor punto de partida é a súa experiencia previa de interacción coas persoas usuarias. Atendendo á metodoloxía, segundo o tipo de servizo optouse pola constitución dun grupo focal ou ben a través de enquisas, tratando de chegar aos usuarios finais, nalgúns casos alumnos, noutros persoal de administración e servizos, administradores ou estudantado estranxeiro.

Ademais destes seis servizos xa analizados, actualmente atópanse neste proceso a OTRI, o servizo de xestión económica, o servizo de PDI e unidade de estudos e programas, todos eles como parte tamén do Plan anual 2012 e cuxos resultados se coñecerán en breve.
< Ant.   Seg. >

Duvi. Diario da Universidade de Vigo. | Contacta con nós